Privatumo politika

Vadovas ir jo kontaktinė informacija


SIA IT Sales (toliau - IT Sales) kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais yra: [email protected] Naudodami šią kontaktinę informaciją arba susisiekę IT Sales juridiniu adresu, galite užduoti klausimą apie tvarkymą asmens duomenų.Dokumento taikymo sritis


Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta. Čia pateikiami asmens duomenų apibrėžimai, paaiškinimai ir kategorijos.


Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą, susijusią su:


fiziniams asmenims - klientams, abonentams ir kitiems IT pardavimo paslaugų naudotojams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), taip pat tretiesiems asmenims, kurie, teikdami paslaugas fiziniam asmeniui (abonentui, klientui, vartotojui), gauna arba perduoti bet kokią informaciją IT Sales (įskaitant kontaktinius asmenis, mokėtojus ir pan.);


IT Prekyba parduotuvių, biurų ir kitų patalpų, įskaitant tas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, lankytojams;


IT Sales prižiūrimų svetainių ir mobiliųjų programėlių lankytojams bei skambinantiems IT Sales kontaktų centro telefonais (toliau – Klientai).


IT Sales rūpinasi Kliento privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Kliento teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos. fiziniams asmenims dėl asmens duomenų tvarkymo ir tokio laisvo duomenų judėjimo (Reglamentas) bei kiti taikomi įstatymai privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.


Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokioje formoje ir/ar aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (IT Pardavimų svetainėje, mobiliosiose programėlėse, savitarnos portale, popieriniu formatu ar telefonu) ir kokiose įmonės sistemose ar telefonu popieriaus formatu, jis apdorojamas.


Dėl konkrečių duomenų tvarkymo rūšių (pvz., slapukų apdorojimo ir kt.), gali būti nustatomos aplinka, tikslai, papildomos, konkrečios taisyklės, apie kurias Klientas yra informuojamas tuo metu, kai pateikia atitinkamus duomenis IT pardavimui.


 


Asmens duomenų tvarkymo tikslai


IT Sales tvarko asmens duomenis šiais tikslais:


už paslaugų teikimą ir prekių pardavimą;

nustatyti kliento tapatybę, parengti, sudaryti ir įrodyti sutarties sudarymo faktą;

už prekių pristatymą ir įrengimą bei paslaugų teikimą (sutartinių įsipareigojimų vykdymui);

užtikrinti/palaikyti paslaugų veikimą;

įsipareigojimų įvykdymo garantijos, prekių ir paslaugų tobulinimas, naujų prekių ir paslaugų kūrimas, naudojimosi paslauga skatinimas, skatinimas ir platinimas;

už klientų aptarnavimą, už pareiškimų ir prieštaravimų svarstymą ir apdorojimą;

klientų išlaikymui, lojalumo ugdymui, pasitenkinimo matavimui;

atsiskaitymų administravimui;

kreditingumo vertinimui, kredito stebėjimui;

skolų išieškojimui ir išieškojimui;

interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių priežiūrai ir tobulinimui, verslo planavimui ir analitikai: statistikai ir verslo analizei;

planavimui ir apskaitai;

efektyvumui išmatuoti;

duomenų kokybės užtikrinimui;

rinkos ir viešosios nuomonės tyrimams atlikti;

už ataskaitų rengimą;

klientų apklausoms atlikti;

rizikos valdymo veikloje;

informacijos, informacinių sistemų ir įmonės saugumo užtikrinimui

už informacijos teikimą valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi;

kitiems konkretiems tikslams, apie kuriuos Klientas yra informuojamas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus duomenis IT Sales.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas


IT Sales tvarko Kliento asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:


už sutarties sudarymą ir vykdymą - Užsakovo pageidavimu sudaryti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą;

už norminių aktų vykdymą - vykdyti IT pardavimo privalomuose išoriniuose norminiuose aktuose nurodytą pareigą;

pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;

esant teisėtiems interesams - realizuoti teisėtus IT Sales interesus, kylančius iš IT Sales ir Kliento įsipareigojimų arba sudarytos sutarties ar įstatymo;

užtikrinti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus – užtikrinti IT Pardavimų darbuotojų, klientų ir lankytojų fizinę ir turtinę saugą.Teisėti IT pardavimo interesai yra šie:


vykdyti komercinę veiklą;

teikti elektroninių ryšių paslaugas;

prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;

užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

užkirsti kelią nepagrįstai finansinei rizikai Jūsų komercinei veiklai (įskaitant kredito rizikos vertinimo atlikimą prieš parduodant prekes ir paslaugas bei sutarties vykdymo metu);

saugoti Klientų prašymus ir pareiškimus dėl prekių pirkimo ir paslaugų teikimo, kitas paraiškas ir pareiškimus, pastabas apie juos, įskaitant ir raštu ar žodžiu, skambinant į skambučių centrus, interneto svetainėse ir savitarnos portale;

derėtis su Užsakovu įrašu dėl paslaugų veikimo užtikrinimo, priežiūros, mokėjimų, kad ve

Top